Educació secundària

Educació secundària

En aquesta etapa, l’objectiu més important és donar les eines necessàries al nostre alumnat, per aconseguir despertar el gust per aprendre i desenvolupar un esperit crític i emprenedor que els permeti créixer , madurar i esdevenir persones competents.

La metodologia de treball en educació secundària, desenvolupa hàbits de treball i d’estudi, fomenta l’autonomia personal , la constància i l’esforç per superar nous reptes. En finalitzar l’ESO, el nostre alumnat, haurà adquirit els hàbits i coneixements que els garantirà cursar estudis postobligatoris.

L’escola és oberta de les 8 del matí a les 7 de la tarda.

L’horari pels alumnes de secundària és:

 • 1r i 2n d’ESO:
  Dilluns i dimecres: de 8 a 13 i de 15 a 17
  Dimarts, dijous i divendres: de 8:30 a 13 i de 15 a 17.
 • 3r i 4t d’ESO:
  Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8 a 13 i de 15 a 17
  Dimarts: de 8 a 13:30, tarda lliure.

Què fem?

El currículum a l’educació secundària s’estructura d’una forma similar els tres primers cursos, modificant-se lleugerament a 4t d’ESO.

Igual per a tot l’alumnat que cursa un mateix curs i està destinat a aconseguir que l’alumne assoleixi els continguts establerts pel departament

Configura la part personalitzada del currículum de l’alumnat. Poden ser de reforç, d’iniciació o ampliació. Oferim: Francès, informàtica, Science, electricitat, cultura clàssica, emprenedoria…

Són treballs interdisciplinaris que es realitzen fora del centre. L’objectiu és potenciar la convivència i aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits

És la concreció del currículum que es fa a 4rt d’ESO en funció dels interessos professionals de cada alumne.
Oferim tres itineraris: Humanístic i social, Científic-tecnològic i Artístic- tecnològic

L’alumnat desenvolupa un tema sota el guiatge del professorat. Es posen en acció les competències: comunicativa lingüística i audiovisual, la competència en el tractament de la informació i la competència digital. Els alumnes que obtinguin la valoració d’excel·lent opten al Premi Mn. Raimon Canalias

d’anglès amb l’objectiu de que l’alumnat tingui la possibilitat de presentar-se a les proves oficials. (FIRST CERTIFICATE)

són interdisciplinaris i suposen un seguit d’activitats que permeten mesurar el grau d’assoliment dels objectius i competències de cada curs. Els alumnes aprenen de manera real i pràctica

1r d’ESO     
Francès
Ofimàtica
Anglès

2n d’ESO
Ll. Catalana i literatura
Ciències Socials
Geografia i història
Francès

3r d’ESO
Emprenedoria
Francès
Ll. Catalana i literatura
Tecnologia
Ciències Socials
Geografia i història

4t d’ESO Itineraris:

Humanitats i ciències socials
Llatí
Biologia/Geologia o Francès
Economia

Ciències i tecnologia
Tecnologia o informàtica
Física/química
Biologia/Geologia

Arts
Educació visual i plàstica
Informàtica o Francès
Emprenedoria

Com ho fem?

 • Treball sistemàtic d’hàbits, actituds i valors per fomentar la bona convivència
 • Seguiment individual (tutories individuals)
 • Entrevistes amb les famílies per mantenir-les informades i afavorint la seva col·laboració i participació
 • Orientar  l’alumnat i vetllar perquè segueixin el currículum segons les seves capacitats
 •  
 • A través de la plataforma ClickEdu: calendari, notes, …
 • Agenda de l’alumne/l’alumna
 • Informe de notes trimestrals
 • Atenció a la diversitat
 • Grups flexibles
 • Desdoblaments
 • Atenció individualitzada
 • Activitats culturals vinculades al currículum
 • 1r ESO L’Escala (Girona)
 • 2n ESO El Delta de l’Ebre (Tarragona)
 • 3r ESO La Cerdanya (Lleida)
 • Utilització de les tecnologies al servei de l’aprenentatge
 • Treballem amb continguts digitals
 • Projecte 1×1: un alumne/a / un ordinador
 • Oferta d’optatives en anglès
 • Auxiliar de conversa nadiu
 • Complementària d’anglès

Diploma DUAL

L’escola, amb el suport de l’organització Academica Corporation, ofereix la possibilitat de realitzar el batxillerat dual adreçat a l’alumnat des de 2n d’ESO.

El programa Diploma Dual prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres grans objectius:

 1. Immersió lingüística
 2. Immersió tecnològica
 3. Immersió personal
 • El batxillerat del país d’origen de l’alumnat, de manera presencial
 • El batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online

El programa consisteix a cursar, de forma virtual, el batxillerat nord-americà i obtenir la doble titulació una vegada finalitzat el batxillerat ordinari.

Aquest programa es pot iniciar a 2n, 3r o 4t d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat ordinari. 

4 Year Program – 2nd Year of ESO

 • 2nd Year of ESO: English
 • 3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
 • 4th Year of ESO: U.S. History & Elective
 • 1st Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics

A 2n d’ESO podran accedir al programa aquells alumnes a qui el centre escolar ho recomani (pel seu nivell d’anglès, maduresa i interès).

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet. El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

A l’escola té un tutor que ajuda a l’alumne i canalitza la informació entre l’alumnat i l’ Acadèmica.

 • Projecte TIC-TAC: Ús de diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar els aprenentatges. L’ordinador personal com a eina de treball, l’IPAD i els mòbils com a suport tecnològic.
 • Diversificació metodològica: desdoblaments, atencions individualitzades, grups flexibles.
 • Nous eixos metodològics en el tractament de les matèries: treball cooperatiu, treball per competències, treball per projectes que requereixen l’autonomia i iniciativa de l’alumnat.