Educació secundària

Educació secundària

L’ESO és una etapa fonamental en el creixement humà i acadèmic dels nois i de les noies. És una etapa de canvis, marcada pel pas de la infància a l’adolescència i en aquest moment és molt important desenvolupar habilitats i competències que els serviran durant tota la vida.

Des de la nostra escola guiem i motivem a l’alumnat d’educació secundària, per tal que desenvolupi tot el seu potencial, adquireixi uns bons hàbits de treball i estudi, una bona autonomia personal, esperit crític i emprenedor, també, constància i esforç per superar reptes. Disposem de tot un seguit d’eines i estratègies que conformen el nostre pla pedagògic, la nostra metodologia de treball, dissenyada per proporcionar als nostres alumnes un desenvolupament integral personalitzat durant els seus estudis al nostre centre.

L’escola és oberta de les 8 del matí a les 7 de la tarda.

L’horari pels alumnes de secundària és:

 • 1r i 2n d’ESO:
  Dilluns i dimecres: de 8 a 13 i de 15 a 17
  Dimarts, dijous i divendres: de 8:30 a 13 i de 15 a 17.
 • 3r i 4t d’ESO:
  Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8 a 13 i de 15 a 17
  Dimarts: de 8 a 13:30, tarda lliure.

Què fem?

El currículum a l’educació secundària s’estructura d’una forma similar els tres primers cursos, modificant-se lleugerament a 4t d’ESO.

Igual per a tot l’alumnat que cursa un mateix curs i està destinat a aconseguir que l’alumne assoleixi els continguts establerts pel departament

Configura la part personalitzada del currículum de l’alumnat. Poden ser de reforç, d’iniciació o ampliació. Oferim: Francès, informàtica, Science, electricitat, cultura clàssica, emprenedoria…

Són treballs interdisciplinaris que es realitzen fora del centre. L’objectiu és potenciar la convivència i aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits

És la concreció del currículum que es fa a 4rt d’ESO en funció dels interessos professionals de cada alumne.
Oferim tres itineraris: Humanístic i social, Científic-tecnològic i Artístic- tecnològic

L’alumnat desenvolupa un tema sota el guiatge del professorat. Es posen en acció les competències: comunicativa lingüística i audiovisual, la competència en el tractament de la informació i la competència digital. Els alumnes que obtinguin la valoració d’excel·lent opten al Premi Mn. Raimon Canalias

d’anglès amb l’objectiu de que l’alumnat tingui la possibilitat de presentar-se a les proves oficials. (FIRST CERTIFICATE)

són interdisciplinaris i suposen un seguit d’activitats que permeten mesurar el grau d’assoliment dels objectius i competències de cada curs. Els alumnes aprenen de manera real i pràctica

1r d’ESO     
Francès
Ofimàtica
Anglès

2n d’ESO
Ll. Catalana i literatura
Ciències Socials
Geografia i història
Francès

3r d’ESO
Emprenedoria
Francès
Ll. Catalana i literatura
Tecnologia
Ciències Socials
Geografia i història

4t d’ESO Itineraris:

Humanitats i ciències socials
Llatí
Biologia/Geologia o Francès
Economia

Ciències i tecnologia
Tecnologia o informàtica
Física/química
Biologia/Geologia

Arts
Educació visual i plàstica
Informàtica o Francès
Emprenedoria

Com ho fem?

 • Treball sistemàtic d’hàbits, actituds i valors per fomentar la bona convivència
 • Seguiment individual (tutories individuals)
 • Entrevistes amb les famílies per mantenir-les informades i afavorint la seva col·laboració i participació
 • Orientar  l’alumnat i vetllar perquè segueixin el currículum segons les seves capacitats
 •  
 • A través de la plataforma ClickEdu: calendari, notes, …
 • Agenda de l’alumne/l’alumna
 • Informe de notes trimestrals
 • Atenció a la diversitat
 • Grups flexibles
 • Desdoblaments
 • Atenció individualitzada
 • Activitats culturals vinculades al currículum
 • 1r ESO L’Escala (Girona)
 • 2n ESO El Delta de l’Ebre (Tarragona)
 • 3r ESO La Cerdanya (Lleida)
 • Utilització de les tecnologies al servei de l’aprenentatge
 • Treballem amb continguts digitals
 • Projecte 1×1: un alumne/a / un ordinador
 • Oferta d’optatives en anglès
 • Auxiliar de conversa nadiu
 • Complementària d’anglès

Diploma DUAL

L’escola, amb el suport de l’organització Academica Corporation, ofereix la possibilitat de realitzar el batxillerat dual adreçat a l’alumnat des de 2n d’ESO.

El programa Diploma Dual prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres grans objectius:

 1. Immersió lingüística
 2. Immersió tecnològica
 3. Immersió personal
 • El batxillerat del país d’origen de l’alumnat, de manera presencial
 • El batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online

El programa consisteix a cursar, de forma virtual, el batxillerat nord-americà i obtenir la doble titulació una vegada finalitzat el batxillerat ordinari.

Aquest programa es pot iniciar a 2n, 3r o 4t d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat ordinari. 

4 Year Program – 2nd Year of ESO

 • 2nd Year of ESO: English
 • 3rd Year of ESO: English & Life Management Skills
 • 4th Year of ESO: U.S. History & Elective
 • 1st Year of Batxillerat: U.S. Government+Economics

A 2n d’ESO podran accedir al programa aquells alumnes a qui el centre escolar ho recomani (pel seu nivell d’anglès, maduresa i interès).

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet. El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

A l’escola té un tutor que ajuda a l’alumne i canalitza la informació entre l’alumnat i l’ Acadèmica.

 • Projecte TIC-TAC: Ús de diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar els aprenentatges. L’ordinador personal com a eina de treball, l’IPAD i els mòbils com a suport tecnològic.
 • Diversificació metodològica: desdoblaments, atencions individualitzades, grups flexibles.
 • Nous eixos metodològics en el tractament de les matèries: treball cooperatiu, treball per competències, treball per projectes que requereixen l’autonomia i iniciativa de l’alumnat.