Canal de denúncia

Canal de denúncia interna en matèria d'infraccions penals o administratives greus o molt greus

És el mitjà a través del qual qualsevol persona, que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, pugui informar d’accions u omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Si us plau, tingueu en compte que no es poden realitzar a través d’aquest canal les següents comunicacions:

  1. Informacions contingudes en comunicacions que ja hagin estat inadmeses pel canal intern d’informació. 
  2. Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l’informant i a les persones a les que es refereixi la comunicació o revelació. 
  3. Informacions que constitueixin simples rumors. 

Recordeu utilitzar aquest Canal de Denúncia de forma conscient i responsable evitant un ús abusiu i de mala fe. Per això, és important que només transmeteu aquella informació que raonablement considereu que pot ser veraç. 

En l’àmbit privat, estaran obligades a configurar un Sistema intern de informació totes aquelles empreses que tinguin cinquanta o més treballadors.

És per això que l’escola ha decidit elaborar un canal de denúncia interna i aplicar un protocol en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

  • a) Permet comunicar informació sobre les infraccions previstes en l’apartat anterior.
  • b) Està dissenyat, establert i gestionat d’una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d’aquesta, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.
  • c) Permet la presentació de comunicacions per escrit o verbalment.
  • d) Garanteix que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva, amb l’objectiu que el primer a conèixer la possible irregularitat sigui el Responsable del Sistema de l’escola.
  • e) Compta amb un responsable del sistema i amb un procediment de gestió de les informacions rebudes. “

Qualsevol comunicació que es realitzi a través del Canal de Denúncia es tracta de manera totalment confidencial

Vols que la teva denúncia sigui anònima?
Persona física denunciant:
Representant:
Dades de contacte:
Dades de l'Entitat denunciada:
Dades de la/es Persona/es denunciada/es (si els/les pot identificar)
Documentació / informació adjunta